Hội viên

Phí Hội Viên

A. NGẮN HẠN

     I. THẺ HỘI VIÊN CÁ NHÂN NGẮN HẠN    

LOẠI
DIỄN GIẢI
GIÁ ( ĐVT :1.000VND)

Ngắn hạn cả tuần (1 NĂM)

01 Thẻ ghi tên

46.000 (~2,200usd)

Ngắn hạn ngày thường

 (1 NĂM)

01 Thẻ ghi tên

22.000 (~950usd

      II. THẺ HỘI VIÊN CÔNG TY NGẮN HẠN     

B. DÀI HẠN ( Hiệu lực đến ngày 03 tháng 08 năm 2043)

       I. THẺ HỘI VIÊN CÁ NHÂN DÀI HẠN

LOẠI

DIỄN GIẢI

GIÁ ( ĐVT :1.000VND)

Cá nhân

01 Thẻ chính (chỉ định)

01 Thẻ phụ (cho Chồng/Vợ hoặc con dưới 18 tuổi )

575.000(~25,000usd)

        II.THẺ HỘI VIÊN CÔNG TY DÀI HẠN

LOẠI

DIỄN GIẢI

GIÁ ( ĐVT 1.000VND)

Cá nhân

Công Ty

01 Thẻ chính (chỉ định)

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dưới 18 tuổi)

621.000(~27,000usd)

Công ty A

(1+1)

01 Thẻ ghi tên (chỉ định)

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dưới 18 tuổi)

01 Thẻ không ghi tên (Floating Card)

1.495.000(~65,000usd)

Công ty B

(1+2)

01 Thẻ ghi tên (chỉ định)

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dưới 18 tuổi)

2.415.000(~105,000usd)

Công ty C

(1+3)

01 Thẻ ghi tên (chỉ định)

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ) hoặc con dưới 18 tuổi)

03 Thẻ không ghi tên (Floating Card)

3.220.000(~140,000usd)

(Tất cả các giá trên khi thay đổi sẽ không thông báo trước)

Hội viên khác